გადმოტვირთე

კანონები
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
საქართველოს კანონი ადვოკატთა შესახებ
საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ
საქართველოს კანონი გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ
საქართველოს კანონი გაკოტრების საქმეთა  წარმოების შესახებ
 

სასამართლო აქტები

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება
განჩინება გადახდისუუნარობის შესახებ საქმის წარმოების შეწყვეტის თაობაზე
განჩინება გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების წარმოებაში მიღების თაობაზე
განჩინება განცხადების წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის შესახებ
 

მონოგრაფიები და სამეცნიერო პუბლიკაციები

შპს-ის გაკოტრების სამართლებრივი ასპექტები
ჰაინჰარდ შტაიგერი, გერმანია–სამართალი და კონსტიტუცია (თარგმანი)
ბერნდ ბურგენბერგერი, დემოკრატიის თეორია (თარგმანი)
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და დირექტორს შორის სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობა და დასრულება
გაკოტრების კრედიტორი, როგორც გაკოტრების წარმოების ერთ-ერთი მხარე
პარტნიორის სამართლებრივი მდგომარეობა შპს-ის გაკოტრებისას
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებასა და დირექტორს შორის სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობა და დასრულება
მოვალის გადახდისუუნარობა – როგორც ვალაუვალობის წარმოების წინაპირობა (ვალაუვალობის ქართული სამართლის ანალიზი)
საკუთარ თავთან გარიგების დადება ერთკაცა შპს-ში
გადახდისუუნარობის საქართველოს კანონი, დახასიათება და შედარება გაკოტრების საქართველოს კანონსა და საერთაშორისო სტანდარტებთან.