სამართლის სფეროები

ზოგადი სამოქალაქო სამართალი

სანივთო და სახელშეკრულებო სამართალი

კორპორაციული სამართალი

შრომის სამართალი

ადმინისტრაციული სამართალი

საგადასახადო და საბაჟო სამართალი

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

ვალაუვალობის (გაკოტრების) სამართალი

სამოქალაქო სამართლის პროცესი

მემკვიდრეობის სამართალი

საოჯახო სამართალი

ზოგადი სისხლის სამართალი

დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ

ეკონომიკური დანაშაული

დანაშაული საზოგადოებრივი უშიშროების და წესრიგის წინააღმდეგ

სამოხელეო დანაშაული

დანაშაული სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ

დანაშაული სამხედრო სამსახურის წინააღმდეგ

საერთაშორისო სისხლის სამართალი